Zostaw swój numer
telefonu,
Oddzwonimy do Ciebie
Naucz się mówić
szybko i skutecznie!

Szanujemy Twój czas i pieniądze! 

Uczymy tego, co najważniejsze: komunikacji w języku obcym.

Języki: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, arabski...

Statut EQ Szkoły Języków Obcych dla Dzieci i Młodzieży

Statut EQ Szkoły Języków Obcych dla Dzieci i Młodzieży

 

Rozdział 1.

Nazwa i typ placówki oraz jej zadania

 

 1. EQ Szkoła Języków Obcych w Warszawie przy ulicy Na Uboczu 9 jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą (zwaną dalej Placówką), prowadzącą pozaszkolną działalność oświatową na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.

 2. Zadaniem Placówki jest:

- organizowanie i prowadzenie kursów języków obcych i języka polskiego jako obcego

dla dzieci i młodzieży

- organizowanie i prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminów z języków obcych i języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży

- organizowanie i prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminów z innych przedmiotów dla dzieci i młodzieży

 

Rozdział 2.

Prowadzenie Placówki

 

 1. Placówkę prowadzi – jest właścicielem - mgr Karolina Kaczyńska-Vasudevan, zamieszkała w Warszawie, przy ulicy Kirasjerów 4 m.10.

 

Rozdział 3.

Organy Placówki oraz zakres ich zadań

 

 1. Organami Placówki są:

 

Właściciel Placówki:

 • nadaje Placówce statut

 • powołuje i odwołuje Dyrektora Placówki

 • zarządza majątkiem Placówki

 • ustala wysokość opłat jakie wnoszą słuchacze

 • czuwa nad całokształtem organizacji Placówki.

 

Dyrektor Placówki:

 • ma prawo do wydawania poleceń służbowych wszystkim osobom pracującym w Placówce

 • ma prawo do zatrudniania i zwalniania pracowników Placówki

 • ma prawo do decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Placówki.

 

Dyrektor Placówki odpowiada przed jej Właścicielem za:

 • organizację pracy Placówki

 • poziom uzyskiwanych przez Placówkę wyników

 • bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Placówki,

 

Do obowiązków Dyrektora Placówki należy kierowanie całokształtem działania Placówki, a w tym:

 • przyjmowanie słuchaczy

 • dbałość o dyscyplinę pracy

 • dbałość o mienie Placówki

 • realizowanie zarządzeń Właściciela Placówki.

 

Do obowiązków Dyrektora Placówki, jako osoby odpowiedzialnej za poziom nauczania w Placówce, należy:

- opracowanie programu dydaktycznego Placówki

- nadzór nad realizacją programu, hospitacja zajęć

- dobór kadry dydaktycznej

- właściwy dobór metod nauczania oraz środków dydaktycznych

- nadzór metodyczno-dydaktyczny nad pracą lektorów

- organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla lektorów

- prowadzenie zebrań szkoleniowo-metodycznych dla lektorów

- nadzorowanie rozpoziomowania słuchaczy przy zapisach

- organizowanie sesji egzaminacyjnych pod koniec roku szkolnego

 

Rozdział 4.

Organizacja zajęć w Placówce

 

 1. EQ Szkoła Języków Obcych organizuje i prowadzi kursy języków obcych dla dorosłych na wszystkich poziomach nauczania.

Podstawą podziału na grupy jest stopień opanowania języka przez słuchaczy oraz ich wiek.

Rok szkolny podzielony jest na semestry: zimowy i letni. Każdy z semestrów zostaje zakończony testem kontrolnym. Po zakończeniu kursu języka obcego na danym poziomie słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.

 1. Kursy przygotowujące do matury i innych egzaminów są kursami rocznymi (standard), jednosemestralnymi (kursy intensywne) lub innymi, w zależności od potrzeb słuchaczy.

 2. Programy nauczania opracowane zostały wewnątrz Placówki odpowiednio do planowania i organizacji zajęć.

 

Rozdział 5.

Prawa i obowiązki lektorów

 

Lektorów zatrudnia i zwalnia, zgodnie z przepisami prawa pracy, Dyrektor Placówki, działając z upoważnienia Właściciela Placówki.

 

Obowiązkiem lektora jest:

- realizacja programu nauczania

- praca zgodnie z harmonogramem zajęć

- przestrzeganie dyscypliny pracy

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne)

- powiadamianie Dyrektora Placówki o swojej nieobecności na zajęciach

- w przypadku nieobecności lektor zobowiązany jest odpracować zajęcia w innym terminie, dogodnym dla niego i Słuchaczy lub zorganizować zastępstwo

- dbanie o wysoki standard prowadzonych zajęć i dobrą atmosferę pracy

- zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom.

 

Lektorzy mają prawo do:

- zapłaty za każdą przepracowaną godzinę lekcyjną według ustalonej stawki

- zgłaszania uwag dotyczących organizacji pracy Placówki

- zgłaszania własnych pomysłów dotyczących programów nauczania

- uzyskiwania pomocy merytorycznej od Dyrektora Placówki

- korzystania do celów dydaktycznych z zaplecza placówki (m.in. pomocy dydaktycznych, sal lekcyjnych, sprzętu audio-wizualnego, kserokopiarki)

 

Rozdział 6

Prawa i obowiązki słuchaczy i płatników

 

Warunki praw i obowiązków słuchaczy szczegółowo określa umowa sporządzana pomiędzy EQ Szkołą Języków Obcych a słuchaczem.

 

1. Warunki przyjmowania na kursy:

- na kursy na poziomie podstawowym słuchacz jest przyjmowany na podstawie wyrażenia chęci uczestnictwa w zajęciach

- na kursy ponadpodstawowe kwalifikacja odbywa się na podstawie testów poziomujących i rozmowy kwalifikującej

 

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wniesienie przez osobę finansującą kurs opłaty za naukę słuchacza w ustalonej wysokości i terminie.

Warunkiem kontynuowania nauki jest zdanie testu pod koniec każdego semestru oraz dokonanie wpłaty przez osobę finansującą kurs w ustalonej wysokości i terminie.

 

2. Słuchacz ma obowiązek:

- przestrzegać regulaminu oraz zasad kultury w odniesieniu do innych słuchaczy

i pracowników EQ Szkoły Języków Obcych

- systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

- szanować mienie Szkoły

 

3. Słuchacz ma prawo do:

- uczestniczenia w zajęciach ujętych w umowie

- podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym

- otrzymania zaświadczenie o uczestnictwie w kursie

- zgłaszania wszelkich uwag dotyczących realizacji programu oraz organizacji zajęć przez osobę prowadzącą zajęcia do Dyrektora Placówki

- odwołania lub przełożenia terminu zajęć w terminie do 24 godzin przed planowanymi zajęciami.

Zajęcia odwołane mniej niż 24 godziny planowaną datą ich odbycia się będą traktowane przez tak, jakby się odbyły, tj Placówka obciąży płatnika ich kosztem wg stawki zapisanej w umowie.

 

- zmiany lektora

W przypadku wyrażonej przez słuchacza chęci zmiany lektora EQ dołoży wszelkich starań, żeby zorganizować kontynuację kursu przez nowego lektora w czasie do 10 dni roboczych.

 

- zmiany grupy, o ile jest to uzasadnione i pozwala na to harmonogram zajęć

- rozwiązania umowy

W tym celu słuchacz musi złożyć pisemne wyjaśnienie. W przypadku rezygnacji po upływie mniej niż połowy planowanych zajęć, płatnik ma prawo do zwrotu 20% opłaty za kurs. W przypadku płatności na raty musi jednak uiścić wszystkie zobowiązania finansowe wobec placówki, pomniejszone o kwotę 20% całości.

- w przypadku rezygnacji po odbyciu się połowy lub więcej planowanych zajęć, płatnik nie ma prawa do zwrotu kosztów, nawet jeśli słuchacz w nich nie uczestniczył. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przyczyną rezygnacji jest poświadczone pisemnie zdarzenie losowe.

 

5. Słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników zajęć na podstawie decyzji administracyjnej w sytuacji gdy:

- osoba finansująca kurs nie dokonuje terminowych wpłat

- słuchacz rażąco narusza postanowienia statutu

- słuchacz utrudnia prowadzenie zajęć poprzez niestosowne zachowanie

 

 1. Płatnik (osoba finansująca kurs) ma obowiązek

- terminowo regulować płatności

- ponieść odpowiedzialność finansową za szkody, które słuchacz spowoduje w Placówce. W przypadku, gdy nie zgadza się na poniesienie tej odpowiedzialności, może odwołać się do Właściciela Placówki.

- otrzymania zaświadczenia o wysokości wniesionych opłat

 

Rozdział 7.

Sposoby pozyskiwania środków finansowych

 

Źródłem finansowania EQ Szkoły Języków Obcych są wpłaty uzyskiwane od płatników, zapisujących słuchaczy na kursy.

 

 

 

Rozdział 8

Baza lokalowa

 

Bazę lokalową Szkoły EQ stanowią sale lekcyjne i lokale pomocnicze (toalety, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat) wynajmowane od Gimnazjum nr 94 w Warszawie. Warunki korzystania z wymienionej bazy lokalowej określają umowy najmu.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Dokumentacja obowiązująca w tego typu placówce będzie właściwie prowadzona i przechowywana.

 2. Wszelkie zmiany w statucie EQ Szkoły Języków Obcych wprowadza Dyrektor Placówki w porozumieniu z Właścicielem.

 3. Statut wchodzi w życie z dniem 1.12.2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściciel Placówki

 

 

 

 

Karolina Kaczyńska-Vasudevan

 

 

 

Warszawa, 13.11.2013 r.

 

 

Jak do nas trafić?
EQ Szkoła Języków Obcych
ul. Na Uboczu 5
02-791 Warszawa Natolin
Wyświetl większą mapę
Kontakt z nami
EQ Ursynów:
tel: 606 97 22 85
SZKOLA@EQ.EDU.PL

Jakich języków uczymy?

Angielski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski

Francuski
Rosyjski
Arabski
Polish for foreigners
EQ Szkoła języków obcych - Wszelkie Prawa Zastrzeżone